Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę

Piek o niebo Zrozumie Kore Rafa Toma ski opisuje dwana cie miesi cy z ycia mieszka c w P wyspu Korea skiego ich sukcesy troski niepokoje i nadzieje Niniejsza ksi ka jest zbiorem tekst w powsta ych mi dzy czerwcem a czerw

 • Title: Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę
 • Author: Rafał Tomański
 • ISBN: 9788328331655
 • Page: 357
 • Format: Paperback
 • Rafa Toma ski opisuje dwana cie miesi cy z ycia mieszka c w P wyspu Korea skiego ich sukcesy, troski, niepokoje i nadzieje Niniejsza ksi ka jest zbiorem tekst w powsta ych mi dzy czerwcem 2015 a czerwcem 2016 roku, zapisem wydarze , jakie mia y miejsce po obu stronach 38 r wnole nika, wzd u kt rego biegnie granica oddzielaj ca Kore P nocn od Po udniowej dwa sRafa Toma ski opisuje dwana cie miesi cy z ycia mieszka c w P wyspu Korea skiego ich sukcesy, troski, niepokoje i nadzieje Niniejsza ksi ka jest zbiorem tekst w powsta ych mi dzy czerwcem 2015 a czerwcem 2016 roku, zapisem wydarze , jakie mia y miejsce po obu stronach 38 r wnole nika, wzd u kt rego biegnie granica oddzielaj ca Kore P nocn od Po udniowej dwa sztucznie utworzone kraje, kt re pomimo wsp lnej historii dzieli prawie wszystko Trzeba jednak zaznaczy , e tytu owe piek o nie odnosi si tylko do komunistycznego re imu Kim Dzong Una na P nocy, a niebo nie jest jedynie okre leniem dynamicznie rozwijaj cego si Po udnia Korea pokazana jest jako ca o , w kt rej mo na zazna nieba i piek a r wnocze nie, gdzie rzeczywisto mie ci w sobie wiele sprzeczno ci z naczelnym absurdem tego systemu na czele pasem ziemi niczyjej przecinaj cym p wysep wszerz, oficjalnie nazywanym Korea sk Stref Zdemilitaryzowan , a faktycznie b d cym jednym z najsilniej uzbrojonych teren w wiata.P noc uwa a si za raj na ziemi, cho obywatele najch tniej por wnuj j do piek a Po udnie z kolei wzbudza zazdro tempem przyrostu PKB, dekadami ci g ego rozwoju, pracowito ci i dorobkiem na skal globu, jednak spo ecze stwo przyp aca to coraz cz ciej zdrowiem Nie tylko fizycznym pozbawione s o ca po udniowokorea skie dzieci maj coraz gorszy wzrok i atwiej zapadaj na rozmaite cywilizacyjne schorzenia ale i psychicznym Depresje, samob jstwa, picie na um r, brak perspektyw na stabilny zwi zek, rodzin czy dzieci M ode pokolenie staje si generacj sampo, trzech wspomnianych przed chwil brak w Superkraj piel gnuj cy tradycje kr lewskiej dynastii w rzeczywisto ci staje si dla swoich ludzi Hell Joseon, krain z piek a rodem, w kt rej, zgodnie ze s owami polskiego rapera ony, jedynym widokiem jest brak perspektyw fragment ksi ki Piek o niebo przedstawia dwana cie miesi cy pe nych wydarze zap tlaj cych si w mantrze Korea P nocna to , Kim Dzong Un tamto , prowadz cych donik d i jednocze nie daj cych promyk nadziei.

  • Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę by Rafał Tomański
   357 Rafał Tomański
  • thumbnail Title: Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę by Rafał Tomański
   Posted by:Rafał Tomański
   Published :2019-04-11T07:55:29+00:00


  About “Rafał Tomański

  • Rafał Tomański

   Rafał Tomański Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę book, this is one of the most wanted Rafał Tomański author readers around the world.  582 thoughts on “Piekło - niebo. Zrozumieć Koreę

  • Nie jest to typowa książka, a zbiór artykułów publikowanych przez autora na przestrzeni jednego roku. Trzeba więc być przygotowanym na częste powtórzenia różnych informacji, ale zawsze udaje się jednak autorowi przedstawić je w nieco innym świetle lub w innym kontekście. Autor bardzo często porusza ciężkie tematy i stara się je przedstawić w sposób zrozumiały dla czytelnika, równocześnie pozostawiając pewien niedosyt i chęć zagłębienia się w temat.Polecam, nie czyta [...]


  • Ciekawa, jednak dużo rzeczy się powtarza. Każdy „rozdział” należy traktować jako osobny artykuł i przygotować się na czytanie tych samych faktów co najmniej kilka razy. Co bardzo traci na jakości lektury. I tak oto zamiast z ciekawej książki mamy średnio ciekawą, męczącą momentami, lekturę.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *